Artikel Pengetahuan Dan Teknologi

Jul 23, 2016

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan

Blog Penerang - Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan - Conto Pidato Basa Sunda, Bintara yaitu menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Pidato.

Biantara (pidato) mempunyai tujuan, diantaranya : Informatif, Persuasif, Instruktif, Edukatif, Entertaint.
Dalam biantara (pidato) terdapat pembuka, isi, penutup.

Apa tujuan biantara (pidato)?

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan

Untuk menyampaikan suatu maksud atau hal-hal tertentu kepada orang banyak sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh orang banyak atau masyarakat.

Dalam melakukan Biantara (pidato) ada tahapan-tahapannya agar Biantara (pidato) dapat berjalan dengan baik :

A. Persiapan
  • Menentukan Topik atau Tujuan
  • Menguasai materi yang akan diberikan
  • Mengetahui pendengar
  • Mengetahui situasi dan kondisi
  • Mempersiapkan fisik danmental

B. Tahap Kerja
  • Membuka Biantara (pidato)
  • Memaparkan isi Biantara (pidato)
  • Mentup Biantara (pidato)

Nah, setelah mengatahui tentang biantara kita lanjutkan pada Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan.

Contoh Biantara Bahasa Sunda

Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Pendidikan

URANG SUNDA KUDU NGAROJONG KANA ATIKAN
PIKEUN SUKSESNA KAWAJIBAN DIAJAR 12 TAUN

assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sampurasun…..
Déwan yuri anu ku sim abdi di pihormat, ibu kalih bapa guru nu sami rawuh di ieu tempat, teu kakantun réréncangan sadaya anu ku sim abdi di pitresna.

Bismillah wiwitan kedalna lisan kairing ku rasa sukur ka Alloh SWT nu Maha Ghopur tur mihéman, ngancikeun cahaya iman tina galeuh sanubari, mugi sing ulah poék deui, komo kudu luncat mulang tali gadang, sing kukuh tur pengkuh teu unggut kalinduan teu gédag kaanginan.

Sholawat salam nu jadi panguat rasa tilam katresna, mugi tetep dilélérkeun ka kanjeng nabi Muhammad SAW, miwah kulawargana, sohabatna tug dugi ka umatna nu tumut turut kana ajaranana.

Dina kasempetan nu saé ieu dina raraga lomba biantara sunda 6 taun, sim abdi badé ngabantun judul “Urang Sunda Kudu Ngarojong Kana Atikan, Pikeun Suksésna Kawajiban di Ajar 12 Tahun”.

Déwan yuri nu ku sim abdi di pihormat,
Masalah atikan mangrupikeun, salah sawios kawajiban kanggé urang sadayana, milari élmu téh dianjurkeun ku agama boh kupamaréntah, sabab ku ayana atikan manusa tiasa undak darajatna dibandingkeun jeung manusa nu teu ngagaduhan atikan. Sakumaha pitutur sepuh “jalmi nu gaduh élmumah calikna pangpayunna, lohokna pang panjangna iketna pangrubakna”.

Taun ajaran énggal ayeuna nu badé kasampeur, mangrupikeun salah sawios tatapakan nu énggal pikeun seuweu-siwi tatar galuh Ciamis, pikeun neraskeun sadaya nu sakola dasar ka sakola lanjutan tingkat awal, boh nu ti sakola lanjutan tingkat awal ka sakola lanjutan tingkat luhur,


Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat,
Jawa Barat nu di sebat Pasundan sabagian ageungna urang sunda parantos ti beh dituna kénéh wanoh kana atikan, sateuacan UNICEF. Dina kamandangna “long life education” nuntut élmu téh sapanjang hirup, sepuh pini sepuh urang tos ngawanti-wanti supados seuweu-siwina teu jaranteun jalmi bodo, sateuacan aya program kawajiban diajar 9 tahun ayeuna rek diundakeun jadi 12 tahun sepuh pini sepuh sunda tos ngagaduhan kamandang ngeunaan filosopis dina atikan boh dina wanda kawih, sisindiran, paribasa atawa babasan.

Dina rompaka kawih anu kieu unggelna:
Néléngnéngkung Néléngnéngkung
Geura gedé geura jangkung
Geura sakola sing julung
Sangkan jadi jelma luhung

Néléngnéngkung Néléngnéngkung
Geura gede geura jangkung
Mun hidep pareng geus luhung
Poma ulah rek adigung

Filosopis dina wanda kawih diluhur écésna jéntré, urang sadaya kudu sakola nyuprih élmu, bari jeung lamun parantos gaduh élmu teu adigung adiguna.

Dina rumpaka sisindiran anu kieu unggelna.

Aya manuk dina pager
Na sukuna aya bola
Lamun urang haaing pinter
Kudu getol kasakola

Baju kutud heureut pola
Dikelin teu dijalujur
Lamun teu cucud ka sakola
Arisin balik kalembur

Sihoreng mun urang hoyong pinter teh kudu getol kasakola sabalikna mun urang teu junun kasakola bakal isin balik kaleumbur.

Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat, Bapa kalih Ibu anu sami rawuh ditempat, ogé réréncangan saperjoangan nu ku sim abdi dipikatresna,
Agama urang agama islam ngajarkeun umatna pikeun nyupri élmu dina salah sawios hadits nabi Muhammad saw.

Hartosna : Nyuprih élmu téh wajib pikeun muslimin jeung muslimat ti kawit na kandungan dugi ka alam kubur.

Ditegaskeun deui ku sepuh pini sepuh urang sadaya dina babasan “elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarnya”.

Filosofis nu nyangkaruk dina babasan diluhur, urang sadaya sanés mung ukur nyuprih élmu wungkul tapi biayana gé kudu disiar, mun pareng geus linuhung ku élmu kudu siger tengah.
Kumargi kitu hayu urang sukséskeun Wajar Dikdas 12 Taun, rarojong program pamaréntah supaya sadaya janten murangkalih anu pinter bari jeung bener, cageur bari jeung sing singer. Mun cageur, bageur, bener, pinter, tur singer insya allah moal kabalinger.
Pamendak pitutur sepuh urang sunda, luyu jeung agama diarigama, pamungkas:
Sing getol nginum jajamu
Nu guna nguatkeun urat
Sing getol neangan élmu
Nu guna dunya akhérat

Cag, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
(gtcrentalcsg.blogspot.com)

Nah, bagaimana? sudah mengerti tentang biantara (pidato) ? semoga mengerti ya?
Terimakasih telah berkunjung di artikel Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Junaedi